การฟอร์เวิร์ดเมล์จากระบบเก่า

สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ผู้ใช้งานไม่สามารถทำการฟอร์เวิร์ดเมล์จากระบบเก่า (Microsoft Exchange) มายังระบบใหม่ (Gmail) ได้เอง 
จำเป็นต้องให้ผู้ดูแลระบบเป็นผู้กระทำให้ 
สำหรับผู้ที่ต้องการให้ทำการ สามารถแจ้งมายังทีสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่เบอร์ 1511 ติดต่อคุณปฏิมากร
Comments