เริ่มต้นใช้งาน

ทำความรู้จักกับ Google Apps for educationSign In
Google Docs

Google Sites
  • แม่แบบในการสร้างเว็บไซต์เพื่อจัดการการเรียนการสอนอย่างง่าย ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Google Calendar

Google Classroom  

คู่มือในการใช้งาน Google Apps และวิดีโออธิบายการใช้งาน
  • วิดิโอเรียนรู้เพิ่มเติม  11 หัวข้อ : bit.ly/crmcharity
  • คู่มือการสร้างเว็บไซต์ Google Sites (PDF File) Click link 
  • คู่มือการสร้างเว็บไซต์ ( Youtube) Google Sites Video Click Link

การทำให้ link สั้นเข้าด้วย goo.gl  และ bitly.com
  • goo.gl (link แก้ไขไม่ได้ มี QR code ให้)
  • bitly.com (link แก้ไขได้ log in ด้วย  FB account)
Tips & Tricks อื่นๆ สำหรับ Google Apps ที่น่าสนใจ


Mobile Devices

รูป วิดีโอ และเว็บไซต์อบรมที่ผ่านมาวิดีโอประชาสัมพันธ์  UBU Go Google

YouTube Video